Çamur Pompası

Çamur (Pülp) Nedir?

Çamur ya da pülp herhangi bir sıvı ile ince taneli katının (minerallerin) karışımına denir. Çamurlar, pülpler, madenler, cevher zenginleştirme tesisleri, kum ocakları gibi üretim yerlerinde yüksek hacimlerde katıların taşınmasında kullanılır. Çamur, pülp, genel anlamda yoğun, viskoz sıvı gibi davranır ve yer çekimi ile aktarılabileceği gibi, gerektiğinde pompalar ile de istenilen basınç ve hızda kontrollü olarak taşınabilir.

Çamur Pompası Nedir?

Çamur pompaları, su pompalarının daha güçlü ve dayanıklı halleri olarak düşünülebilir. Su pompaları gibi çamur pompaları da dönen fanda oluşturulan merkezkaç kuvvetini kullanarak sıvıyı ya da çamuru istenilen uzaklık ve yüksekliğe pompalamayı sağlar.

Ancak su pompaları ile benzerlikleri buraya kadardır. Çamur pompaları seçiminde fan çapı ve tipi, bakımın kolaylığı, üretimde kullanılacak malzeme ve salmastra çeşidi seçimleri dikkate alınmalıdır. Bu seçimler özellikle taşınacak çamurun fiziksel aşındırıcılığı ve/ve ya kimyasal korozyonu göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Ayrıca pompadaki fan açıklıkları görece büyük malzemelerin geçişine izin verecek kadar geniş olmalı ve aşındırıcı malzemelere karşı da mutlaka dayanıklı olmalıdır.

Çamur Pompası Türleri

Santrifüj Pompalar

Köpük Pompaları

Hortum Pompalar

Dalgıç Pompalar

Çamur Pompası Ana Parçaları

Çamur Pompası

Çamur Pompası

1.FAN
2.SALYANGOZ
3.SALMASTRA GRUBU
4.YATAK GRUBU
5.TAHRİK GRUBU

 

YIKAMA TAMBURLARI

Bu makineler kumun içinde başta kil olmak üzere çimentonun mukavemetini olumsuz yönde etkileyebilecek safsızlıklardan temizlenmesinde kullanılır. Çalışma prensibi bakımından bu proses yıkama ve susuzlandırma işlemidir. Bu makineler kapasitelerine bağlı olarak tek ya da birden fazla tamburlu olabilmektedir.

 

KİL AÇMA TANKLARI

Bu makineler kumun içinde başta kil olmak üzere çimentonun mukavemetini olumsuz yönde etkileyebilecek safsızlıklardan temizlenmesinde kullanılır. Çalışma prensibi bakımından hücre ve bu hücrenin merkezinde bulunan 2 adet pervanenin ovalama yöntemi ile su ile beraber malzemeyi temizlemesidir. Bu makineler kapasitelerine bağlı olarak tek ya da birden fazla hücreli olabilmektedir.

DEĞİRMEN ASTARLARI

Değirmenlerin cevher ile temas eden kısımları; giriş ağzı, değirmenin içi ve çıkış boğazıdır. Bu kısımlar sürekli aşındıklarından astar plakalar ile kaplanmıştır. Değirmen astarları değirmen içindeki cevherin ve öğütücü ortamın hareket yörüngesini belirler.

Değirmen içindeki öğütme ortamında astarlar:

*Korozyon,

*Darbe,

*Sürtünme

*Yorulma gibi fiziksel ve kimyasal olayların etkisi altındadır.

DEĞİRMENLER

DEĞİRMENLER

Değirmenler, öğütülecek cevherin boyutuna , cevherin öğütülebilme özelliklerine ve öğütme sonrası istenilen ürün boyutuna göre seçilir.

Genel olarak birinci kademe öğütmede kullanılan değirmenlerin kapasiteleri çok yüksektir. İnce öğütme amacı ile kullanılan değirmenlerin kapasiteleri, istenilen ürün boyutu azaldıkça düşmekte, buna karşın ton başına enerji ve diğer öğütme maliyetleri artmaktadır.

Çubuklu Değirmenler:

Çubuklu değirmenler, genellikle birinci kademe öğütme devrelerinde kullanılır.Öğütülecek malzeme boyutu F80=(-20mm) , öğütülmüş malzeme boyutu da P80=(-2mm) civarında olup değirmenlerde küçültme oranı 10-20/1 arasındadır.

Bilyalı Değirmenler:

Bilyalı değirmenler ikinci kademe ve ince öğütme devrelerinde kullanılırlar. Beslenen malzeme boyutu 9.5-1.2mm, öğütülen cevherin boyutu da 600-45mikron arasında değişmektedir.

VANALAR

Vanalar, boru hatlarında akışı kontrol altında tutabilmek için kullanılırlar, basınç düzenleyici değildirler. Pülp hatlarında kullanılan vanalar aşınma, basınç ve korozyon etkisi altındadır. Bunun için genellikle kauçuk kaplama ile bu sorunlara çözüm aranmaktadır.

HİDROSİKLONLAR

HİDROSİKLONLAR

Hidrosiklonlar basit yapıları, hareket etmeyen parçaları nedeni ile 1890’lı yıllardan bu yana cevher hazırlama tesislerinde ve endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ayrım için pülpün siklona belirli bir basınç ile beslenmesi yeterlidir. Bu basınç genellikle pompa ya da pülpün bir boru ile belirli bir yükseklikten siklona beslenmesiyle sağlanır.

Siklon altından çıkan malzeme “siklon alt akımı”, girdap kılavuzundan çıkan ince malzeme “siklon üst akımı” olarak belirlenir.

Teğetsel olarak siklona giren malzeme merkezkaç kuvvetinin etkisi altında siklondan aşağı doğru hareket ederken, tane boyutu ve yoğunluğuna göre bir ayrışma oluşur.

Genellikle siklonlar, birden fazla sayıda oluşturulmuş siklon grupları halinde çalıştırılırlar.

Siklon verimliliği, beslemenin sürekliliğine, pülp basıncına, pülp yoğunluğuna ve beslenen malzemedeki boyut dağılımındaki değişmelere bağlıdır.

FLOTASYON SELÜLÜ

FLOTASYON SELÜLÜ

Klasik bir flotasyon hücresi; selül, selülün merkezinde bir karıştırıcı, karıştırıcı rotorun etrafında sabit bir dağıtıcı, pülp besleme hattı, yüzen malzemenin alındığı konsantre oluğu, batan malzemenin alındığı atık hattı, köpük oluşturmak için selüle hava girişi, karıştırıcıyı döndüren hareket sistemi ve prosesi kontrol eden hareket sisteminden oluşur.

Flotasyon tesislerinde kapasiteye bağlı olarak çok sayıda hücre yan yana kullanılmaktadır. Flotasyon hücresindeki pülp ve köpük seviyeleri sürekli takip edilerek, hücreye giren çıkan pülp miktarı ayarlanır.

Flotasyon hücre hacimleri tesisin büyüklüğüne ve zenginleşecek cevherin miktarına bağlı olarak değişmektedir.

KONDİSYONER TANKLARI

 

Flotasyon prosesinden gerekli verimin alınabilmesi için ilk koşul flotasyon devrelerine beslenen malzemenin kimyasal ve fiziksel olarak homojen bir yapıya sahip olmasıdır. Bunun için tesis öncesi mutlaka cevher harmanlanmalı, tesise kimyasal olarak homojen bir besleme yapılmalıdır. Flotasyon prosesinde pülp öncelikle kondisyoner tankına gönderilir.

Bu tanklar genellikle basit yapılı, içinde karıştırıcı pervanesi olan silindirik tanklardır. Tanka flotasyonda kullanılacak reaktifler ilave edilerek serbestleşmiş tanelerin yüzeyinin kaplanabilmesi için pülp karıştırılır.