Flotasyon Selülleri

K.V.K.K AYDINLANMA METNİ

TÜFEKÇİOĞLU KAUÇUK MAKİNA VE MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
K.V.K.K AYDINLANMA METNİ

Tüfekçioğlu Kauçuk Makine ve Madencilik A.Ş. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.


6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. Maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.


Kanun Uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme,  işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde/yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, Kanun’da sayılan istisnai haller saklı kalmak üzere Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. Kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme, özel olarak otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenme sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACIMIZ


Tüfekçioğlu Kauçuk, Makine Ve Madencilik San. Tic. A.Ş olarak, Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin güvenliğini temin edilmesine yardımcı olmak,  ticari faaliyetlerimizi kimseye zarar vermeyecek şekilde güven içinde yürütmek. Yasal Düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak. İş başvurularını değerlendirmek, Şirket ile iş ilişkisinde bulunan kişiler ile irtibat sağlamak. Pazarlama, Çalışanlarımızın eğitim, gelişim ve kariyer süreçlerini desteklemek. Uyumluluk yönetimi, Satıcı/ tedarikçi yönetimi, Yasal raporlama yapmak, İrsaliye kesmek, Faturalandırma, Kurumsal iletişimi sağlamak, SMS, elektronik posta, Whatsapp mesajı ile müşterilerle ve çalışanlarla görüşmek ve bilgi paylaşmak.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTI


Tüfekçioğlu Kauçuk, Makine Ve Madencilik San. Tic. A.Ş. kişisel verileri işlerken aşağıdaki konuları da göz önünde bulundurur.


Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür.


 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşruu menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız


Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:


 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3.kişileri öğrenme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini talep etme, mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı 3.Kişilere, kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini ve iletilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin özel olarak otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için 6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile 1. O.S.B. AVAR CADDESİ, NO:6 SİNCAN /ANKARA adresimize zbizat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya info@tk.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.